សូមគោរពលោក / លោកស្រី #MemberName#,

យើងខ្ញុំបានរកឃើញថាមានការបរាជ័យចូលក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នកជាច្រើនដង និងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព គណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានជាប់សោជាបណ្តោះអាសន្ន។ ដើម្បីធ្វើឱ្យគណនីរបស់លោកអ្នកសកម្មឡើងវិញ សូមប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នខាងក្រាមនេះដើម្បីចូលគណនី។

លេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នរបស់លោកអ្នកគឺ #MemberNewPwd#

ក្រោយពេលចូលក្នុងគណនីបានជោគជ័យជាមួយលេខសំងាត់ដែលផ្តល់ជូននេះ លោកអ្នកតម្រូវឱ្យធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់ភ្លាម។

សូមចំណាំថាលេខសំងាត់គឺជាករណីសំខាន់។ លេខសំងាត់របស់លោកអ្នកត្រូវមានតួអក្សរនិងលេខយ៉ាងតិច 6តួ ប៉ុន្តែពុំច្រើនជាងប្រវែង 20តួ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកផ្នែកសេវាបំរើអតិថិជនតាមរយៈបណ្តាញទាំងនេះដូចខាងក្រោម៖
- លេខទូរស័ព្ទ:
+855 12 259 699
+855 12 230 699
+855 23 962 525
- SKYPE: v9bet_khmer_service
- WECHAT: v9cambodia
- LINE: v9cambodia
- អ៊ីមែល: cs@v9betkh.com


ដោយសេចក្តីគោរព

ផ្នែកសេវាអតិថិជន V9BET

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សារនេះ(រួមទាំងឯកសារភ្ជាប់ណាមួយ)គឺជាការសំងាត់និងអាចមានឯកសិទ្ធិ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួលវាដោយច្រឡំសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្ញើដោយឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលនេះ ហើយលុបវាចេញភ្លាមៗពីប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។ រាល់ការប្រើប្រាស់ឬការចែកចាយព័ត៌មានទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកក្នុងសារនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។