" សូមគោរពលោក / លោកស្រី #MemberName#,

សូមចុចទីនេះដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់សារជាថ្មី។ តំណភ្ជាប់នេះ មានសុពលភាពត្រឹមតែពីរ(2)ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ ក្រោយពេលដែលអ្នកបានទទួលអ៊ីមែលនេះ។

សូមចំណាំថាលេខសម្ងាត់ គឺជាករណីសំខាន់។ លេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នកត្រូវមានតួអក្សរ និងលេខយ៉ាងតិច 6តួ ប៉ុន្តែពុំច្រើនជាងប្រវែង 20តួ។

ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់បុគ្គលិកផ្នែកសេវាបំរើអតិថិជនតាមរយៈបណ្តាញទាំងនេះដូចខាងក្រោម៖

- លេខទូរស័ព្ទ: +855 12 259 699
- +855 12 230 699
- +855 23 962 525
- SKYPE: v9bet_khmer_service
- WECHAT: v9cambodia
- LINE: v9cambodia
- អ៊ីមែល: [email protected]


ដោយសេចក្តីគោរព

ផ្នែកសេវាអតិថិជន V9BET.

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ សារនេះ(រួមទាំងឯកសារភ្ជាប់ណាមួយ)គឺជាការសំងាត់និងអាចមានឯកសិទ្ធិ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានទទួលវាដោយច្រឡំសូមជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្ញើដោយឆ្លើយតបអ៊ីម៉ែលនេះ ហើយលុបវាចេញភ្លាមៗពីប្រព័ន្ធរបស់លោកអ្នក។ រាល់ការប្រើប្រាស់ឬការចែកចាយព័ត៌មានទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកណាមួយ ក្នុងសារនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រូវហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង។"